حوش آمدید درصفحه اصلی ریکشای فردیناند در درسدن

 
 

مرحبا آی مهمان عزیزم


دست دارید با شهر قشنگما آشنا می شوید ؟

و دوست دارید محیط سهررا تجربه می کنید؟


او دوست دارید که شما از اینجا به آنجا بآورم ؟شما راست در صفله اصلی ریکشای فردیناند در درسدن استید.
می توانید رزرو بکنید


f.ghantus@web.de            ۰۱۵۱ ۲۰ ۶۲ ۸۲ ۰۰با امید دیدار

فردیناند غانطوس