حوش آمدید درصفحه اصلی ریکشای فردیناند در درسدن

 
 

مرحبا آی مهمان عزیزم


دست دارید با شهر قشنگما آشنا می شوید ؟

و دوست دارید محیط سهررا تجربه می کنید؟


او دوست دارید که شما از اینجا به آنجا بآورم ؟شما راست در صفله اصلی ریکشای فردیناند در درسدن استید.
می توانید رزرو بکنید


dresden-rikscha@mailbox.org            ۰۱۵۱ ۲۰ ۶۲ ۸۲ ۰۰با امید دیدار

فردیناند غانطوس